e-mail: info@borova-oldris.cz | tel. 720 952 975

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

Základní informace o projektu

Koordinační situace
Zajímá vás koordinační situace rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš?
Informační model
Zajímá vás informační model rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš?
Fotogalerie
Zajímá vás fotogalerie z rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš?
Aktuální uzavírky
Zajímají vás aktuální uzavírky z důvodu rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš?

01

Stavba

 • rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš, kraj Pardubický
 • obec Borová, Oldřiš
 • katastrální území Borová u Poličky (okres Svitavy);607720, Oldřiš u Poličky (okres Svitavy);710091
 • druh stavby modernizace, změna dokončené stavby, trvalá stavba, pozemní komunikace
 • stupeň PD PDPS

02

Stavebník

 • zadavatel
  Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • nadřízený orgán
  Pardubický kraj
  Komenského náměstí 125
  532 11 Pardubice

03

Území

 • zájmové území se nachází v intravilánu v zastavěném území obcí Borová a Oldřiš
 • okolí zájmového území tvořeno především zemědělskou plochou, loukami, stromovým porostem a rodinnými domy se zahradou, popř. komerčními objekty
 • terén je členitý a svažitý v celkovém sklonu směrem k vodnímu toku Černého potoka

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

Co vás zajímá?

Na silnici III/35724 Borová – Oldřiš probíhá rekonstrukce. Naší snahou je realizovat dílo rychle a kvalitně. Máte k rekonstrukci silnice III/35724 dotaz či námět?

Zeptejte se nás

Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Borová dne
27.6. 2016 oznámil vydání Územního plánu obce Borová. Územní plán Borová vydalo Zastupitelstvo obce Borová jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 6. 6. 2016, opatřením obecné povahy č. 1/2016, které nabylo účinnosti dne 23. 6. 2016.

Zastupitelstvo obce Oldřiš, jako příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 5 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, vydalo územní plán Oldřiš opatřením obecné povahy, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Oldřiš č. 17/c3/2013 ze dne 29.10.2013.

Vlastní úprava silnice 3. třídy se dle územních plánů obou obcí, nachází na stabilizovaných plochách „plochy dopravní infrastruktury silniční (Ds)“. Okolní pozemky stavbou dotčené jsou na stabilizovaných plochách „plochy veřejných prostranství-veřejná zeleň (Pz)“, „plochy bydlení v rodinných domech (Br)“, „plochy občanského vybavení – veřejné (Ov)“, „plochy smíšené – venkovské (Sv)“, „plochy zeleně sídelních zahrad (Zz)“, „plochy občanského vybavení – sportovní (Os)“, „plochy výroby a skladování – průmysl a řemesla – sportovní (Vp)“, „plochy občanského vybavení – církevní (Oc)“, „plochy vodní a vodohospodářské (Vv)“. Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Z hlediska geomorfologického členění ČR se jedná o okrsek Devítiskalská vrchovina a podcelek Žďárské vrchy, které jsou součástí celku Hornosvratecká vrchovina a oblasti Českomoravská vrchovina. Geologické podloží nejstarších jednotek je v posuzované oblasti tvořeno horninami z období neoproterozoika. Jedná se převážně o pararuly. Dané podloží bylo zastiženo v případě sond s označením V-2, V-3 a V-4 v hloubce v rozmezí 3,8 až 5,1 m pod stávajícím terénem v podobě eluvia charakteru stmeleného zahliněného písku s úlomky hornin a stmeleného slabě zahliněného štěrku, zcela zvětralé skalní horniny, silně zvětralé skalní horniny a navětralé skalní horniny. Z hlediska klasifikace dle ČSN P 73 1005 se jedná o skalní horniny třídy R6, R5, R4 a R3.

Kvartérní pokryv je tvořen výhradně nesoudržnými písčitými a štěrkovitými zeminami s různým stupněm zahlinění, ojediněle slabě zajílované. Z hlediska klasifikace dle ČSN P 73 1005 se jedná o zeminy třídy S4-SM, S3-S-F, G4-GM a G3-G-F resp. grsiSa, siSa, Sa, sasiGr, fsasiGr a saGr dle ČSN EN ISO 14688. Konzistence výplně zahliněného písku a štěrku se pohybuje od tuhé, tuhé až pevné až po pevnou. Index ulehlosti písků a štěrku je stanoven jako středně ulehlý až ulehlý. Nejsvrchnější vrstva byla v případě všech sond tvořena navážkou a stávající konstrukcí komunikace do hloubky v rozmezí 0,5 až 1,5 m pod stávajícím terénem. Tato vrstva se bude nacházet na celé posuzované ploše v místě stávající komunikace a v její těsné blízkosti, avšak její mocnost bude proměnlivá.

Hladina podzemní vody byla zastižena v sondě s označením V-2 a V-3 v hloubce v rozmezí 2,2 a 3,3 m pod stávajícím terénem. Tato voda bude mít přímou hydrogeologickou souvislost s přilehlým vodním tokem. V období vydatnějších srážek může tedy docházet ještě k mírnému nastoupání této hladiny. Tato voda tedy bude mít vliv na způsob založení, i na geotechnické vlastnosti základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným objektem. Ze vzorku vody z potoka a ze sondy s označením V-3 bylo zjištěno, že z hlediska chemického působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje tato voda neagresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům a slabě agresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům, a to z hlediska zvýšeného obsahu CO2. V daném případě však postačí primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou.

Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

 • Geotechnický průzkum
  Nebyl proveden.
 • Hydrogeologický průzkum
  Nebyl proveden
 • Korozní průzkum
  Nebyl proveden
 • Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)
  Nebyl proveden
 • Stavebně historický průzkum
  Nebyl proveden
 • Průzkum konstrukce vozovky
  Pro tuto akci byl zpracován Diagnostický průzkum a návrh opravy vozovky silnice III/35724 společností M.I.S. a.s. v 05/2019, který je přílohou předmětné projektové dokumentace
 • Dendrologický průzkum
  Pro tuto akci byl zpracován Dendrologický průzkum společností Šteflovi – ateliér pro zahradní a krajinářskou architekturu v 07/2019, který je přílohou předmětné projektové dokumentace.

Ochrana území podle jiných právních předpisů

 • Při akci nedojde ke styku s národními kulturními památkami
 • Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturních památek
 • Stavba se nenachází v památkové rezervaci
 • Stavba se nenachází v národní přírodní rezervaci
 • Stavba se nenachází v přírodní rezervaci
 • Stavba se nenachází v přírodním parku
 • Stavba se nenachází v památkové zóně
 • Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV
 • Stavba se nenachází v ptačích oblastech
 • Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů
 • Stavba se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů
 • Stavba se nenachází v evropsky významné lokalitě – přírodní rezervace/přírodní
 • památka
 • V zájmovém území se nenachází ÚSES
 • V zájmovém území se nenachází národní přírodní památka
 • V zájmovém území se nenachází památné stromy
 • Stavba se nachází v CHKO Žďárské vrchy
 • Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční trati
 • Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy
 • Stavba se nachází v ochranném pásmu pozemků plnící funkci lesa
 • Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport nemovitostí a komunikací přilehlých ke staveništi. Po dokončení stavby bude provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na náklady zhotovitele stavby. Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. Stavba si vyžádá dočasný a trvalý zábor pozemků v daných katastrálních územích, uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát. Dále zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících sítí a zařízení tech. vybavení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle případných požadavků správců podzemních vedení budou položeny záložní chráničky. Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených. S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.

Ochrana okolí před nepříznivými vlivy hluku a vibrací

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu dokončené stavby – modernizaci. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel zůstává totožný. V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti. Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující tabulky.

Kontaktujte nás

6 + 12 =

Adresa
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice
Tovární 209, 537 01 Chrudim

Sídlo
SWIETLESKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO
480 35 599

Název stavby: REKONSTRUKCE SILNICE III/35724 BOROVÁ - OLDŘIŠ

Kraj: Pardubický
Obec: Borová, Oldřiš

Katastrální území: Borová u Poličky (okres Svitavy);607720
Oldřiš u Poličky (okres Svitavy);710091

Druh stavby: Modernizace, změna dokončené stavby, trvalá stavba,
pozemní komunikace
Stupeň PD: PDPS